گروه معماری هشت

EN/FA
اتاق دی کر(بیمارستان آبان)

اتاق دی کر(بیمارستان آبان)

موقعیت : ایران_ تهران _کریم خان

طراحی: مهندسین مشاور هشت

اجرا: مهندسین مشاور هشت

کارفرما : خانم دکتر آشتیانی

کاربری : درمانی

مساحت : 60 مترمربع

تاریخ :  اسفند 97