گروه معماری هشت

EN/FA
رستوران باغ اندرون

رستوران باغ اندرون

تهـــــــــــــــران | یوســـــــف‌آباد | 1398______________________________________________________________________________

کاربری: تجاری

موقعیت: ایران، تهران، یوسف‌آباد

کارفرما:جناب مهندس کیخواه

تیم طراحی: علی احمدی، شهاب احمدی، ایمان هدایتی، نیلوفر محمدزاده

معماران مسئول: شهاب احمدی، ایمان هدایتی

وضعیت: طراحی شده