گروه معماری هشت

EN/FA
اتاق دی کر(بیمارستان آبان)

اتاق دی کر(بیمارستان آبان)

موقعیت : ایران_ تهران _کریم خان

طراحی: مهندسین مشاور هشت

اجرا: مهندسین مشاور هشت

کارفرما : خانم دکتر آشتیانی

کاربری : درمانی

مساحت : 60 مترمربع

تاریخ :  اسفند 97

پروژه بازسازی اتاق مراقبت های روزانه بیمارستان آبان در اسفندماه سال97 به دفتر ارجاع شد.دغدغه اصلی بیمارستان جانمایی 6 تخت برای بیماران و یک ایستگاه پرستاری بود که بتوانند به بهترین شکل به بیماران سرویس دهند.

فرآیند طراحی را با تعیین حوزه های عملکردی آغاز کردیم.در ابتدا دو بخش اصلی را تعریف کردیم.بخش ابتدایی که نزدیک ورودی بود را به زون ایستگاه پرستاری و تجهیزات اختصاص دادیم و بخش بزرگتر به عنوان عرصه حضور بیماران تعریف شد.

چالش اصلی طرح حضور یک ستون سازه ای در مرکز فضا بود که به لحاظ معماری نقش مشخصی نداشت. بنابراین باتعریف فرم جدید و تبدیل آن به محل حضور تلویزیون ها و تابلوی معرفی فضا این عنصر نیز در خدمت طراحی قرار گرفت.

ادبیات طراحی فرم نیز همسو با عملکرد فضا تعریف شد.بنابراین از حضور گوشه های تیز در لبه ها پرهیز شد تا استرس و اضطراب بیماران در اثر حضور در فضا کاهش یابد و نیز از رنگ فیروزه ای استفاده شد تا تجربه حضور در فضا تا حد امکان عملکرد آن کمی دلپذیرتر شود.