گروه معماری هشت

EN/FA
مسابقه طراحی آرامگاه دکتر حسابی

مسابقه طراحی آرامگاه دکتر حسابی

موقعیت: ایران_اراک

طراحی: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: استودیوی هشت

کارفرما: میراث فرهنگی اراک

کاربری: فرهنگی

مساحت: 7000مترمربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: اردیبهشت 96

فصول زندگي استاد را ورق زديم و گنج هاي فراوان يافتيم ، او پيش از آن كه پدر علم فيزيك باشد، استادی بلندمرتبه بود كه در پيچ و خم و فراز و فرود مسير زندگي، راه بسيار پيمود تا در جستجوي حقيقتي بي نهايت ، پله هاي صعود را بپيمايد. حقيقتي از نور كه سايه اش همواره بر مدار هستي گسترده است. در اين راه رموزي از هستي در شكافت. او به سايه ها رسيد، سايه هايي از نور كه مجازي از حقيقتي همواره تابان است. نوري هستي بخش كه باغ وجودش را همواره تطهير مي كند.

تمام جهان از حركتست و چون هر جلوه اي كه از حركتست مجازي است ، پس تمام عالم ماده مجازيست. هر حركتي نياز به محرك و عامل جهت دهنده دارد. او با آگاهي حركت كرد و به فركانس بينهايت رسيد، جايي كه به قول استادش طول موج صفر مي شود و فقط يك روزن در مقابل ديده مي شود. وي روزني از آگاهي ساخت كه راه را براي ادامه دهندگان مسيرش روشن مي كند.