گروه معماری هشت

EN/FA
بیمارستان آبان

بیمارستان آبان

تهـــــــــــــــــــــــــران |کریم خان  | 1398کلینیک مراقبت‌های روزانه بیمارستان آبان


______________________________________________________________________________

کاربری: درمانی

موقعیت: ایران، تهران، کریم خان

کارفرما: جناب دکتر آشتیانی

تیم طراحی: نیلوفر محمدزاده، الهه صادقی، علی احمدی

اجرا: دفتر معماری هشت

تاریخ: 98