گروه معماری هشت

EN/FA/AR
بیمارستان ذِن

بیمارستان ذِن

تهــــــــــــــــــران  | 1390
کاربری: درمانی

موقعیت: تهران

کارفرما: یوسف نوروزی

تیم طراحی: دفتر معماری هشت

زیربنا : 182 متر مربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: بهمن 1390