گروه معماری هشت

EN/FA/AR
دفتر معماری هشت

دفتر معمــــــــــاری هشت

تهـــــــــــــــران | میردامــــــاد | 1398


تعریف پروژه:

پروژه دفتر معماری هشت بر اساس نیاز های جاری یک استودیو معماری طراحی شد. پروژه از آن جهت برای ما مورد اهمیت بود که میبایست نشان دهنده مدل فکری و استراتژی های برخورد با فضا در پروژه از یکی از مرسوم‌ترین چالش‌های پهنه بندی شهری در دهه‌های اخیر یعنی تبدیل ساختار یک فضا با کاربری مسکونی به منظور استفاده اداری از آن آغاز شد . بدین منظور در ابتدا دیاگرام کالبدی فضای موجود را با دیاگرام عملکردی مورد نیاز برای یک استودیو معماری مواجه ساختیم. در این فراگرد ارتباطی بین دو دیاگرام دیالوگهای مختلفی حاصل شد که از موثرترین آنها ارتباط بین دانه‌بندی فضایی با تخصیص عملکردها بود. از این رو سعی نمودیم با معادل سازی فرایندهای جاری در فضای سکونت با فعالیت نظیر آن در دفتر معماری به گشایشی در امر منطقه‌بندی عملکردها برسیم: دیاگرام در طراحی داخلی فضا سعی نمودیم که به عنوان یک تمرین معماری کنتراست بین مفاهیم (باز - بسته) ، (شفاف - صلب) و روش‌ها و دیتیل‌های اجرای مختلف را در معرض دید تجربه کنندگان فضا قرار دهیم.


کاربری: اداری

موقعیت : ایران – تهران - میرداماد

طراحی : مهندسین مشاور هشت

گرافیک : هشت استودیو

کارفرما : دفتر معماری هشت

مساحت : 170 متر مربع

تاریخ : اردیبهشت 98