گروه معماری هشت

EN/FA
گیرین باکس

گیرین باکس

ایــــــــــــــــــــران | تهـــــــــــــــــــــران  | 1391
کاربری: تجاری

موقعیت: ایران-تهران

کارفرما: آقای احمد اکبری

تیم طراحی: مهندسین مشاور هشت

زیربنا : 300مترمربع

وضعیت: اجرا شده

تاریخ: 1 دی ماه 91